Dokumenty

GDPR (ochrana osobních údajů)

Vážení studenti, vážení rodiče,

vážíme si toho, že nám poskytujete své osobní údaje. Zacházíme s nimi dle platných norem a právních předpisů. Vaše osobní údaje slouží pro potřeby jazykové školy Elf a v žádném případě je neposkytujeme třetím osobám, mimo zákonem stanovené povinnosti.

1.SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je Mgr. Soňa Juráková, V Pěšinkách 548, 25073 Přezletice

e-mail: sona.jurakova@hotmail.cz  tel.: 603 705 908

S Vašimi osobními údaji se rovněž setká Váš vyučující lektor.

2.ROZSAH A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které zpracováváme, nám poskytujete výhradně Vy - jsou to údaje na přihlášce/smlouvě.

a) Rozsah zpracování: jméno a příjmení, bydliště, datum nar., telefon + u dětí kontakt na rodiče, email.adresa, fakturační a transakční údaje.

b) Účel zpracování: vedení evidence studentů, vedení docházky, bezpečnost dětí, komunikace s rodiči a studenty, předávání informací o kurzech a akcích školy, pro platby fakturou, z důvodu povinnosti účetní a daňové.

3.DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše výše uvedené údaje zpracováváme na základě specifikovaného právního důvodu pro účely plnění závazku vyplývajícího z účasti na vybraném kurzu nebo smlouvy. Budou zpracovány po dobu trvání smluvního vztahu mezi JŠ Elf a Vámi, nejdéle po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu s Vámi nebo do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Některé údaje je správce povinen archivovat déle, ale jen po zákonem stanovenou dobu.

4.PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných údajů, na výmaz osobních údajů, na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů, na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovány v rozporu s právními předpisy, máte právo se obrátit na správce s žádostí o zjednání nápravy.

5.ZÁVĚR

Lze tedy jednoduše říci, že zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst.1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění zákonné povinnosti, pro ochranu oprávněných zájmů nebo zpracování probíhá na základě uděleného souhlasu.

platnost dokumentu od 1.6.2021

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

I. JAZYKOVÁ ŠKOLA
Jazyková škola Elf – Mgr. Soňa Juráková, IČ 73620076 (dále jen Jazyková škola), poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi Jazykovou školou a studentem jazykových kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem Jazykového školy je poskytnout studentům co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání. 

II. PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi Jazykovou školou a studentem vzniká na základě zaslání  přihlašovacích údajů studenta na e-mail info@jazykovaskola-elf.cz. Student může od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou formou nebo formou emailu do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení zálohy za kurzovné uvedené v bodě III.  této smlouvy. Případ odstoupení po řádném zaplacení zálohy za kurzovné je upraven v bodě IV. (Storno podmínky). 

III. PLATBA

 1. Kurzovné je možné hradit převodem z účtu na účet. Kurzovné je hrazeno na základě obdržení výzvy k zaplacení kurzovného a informaci o zařazení do kurzu. Číslo účtu Jazykové školy je 4245272053/0800 (Česká spořitelna), variabilní symbol platby je číslo faktury.
 2. Po přihlášení do kurzu se obratem hradí záloha za kurzovné ve výši 50 % z ceny kurzu. Splatnost zálohy je uvedena na zálohové faktuře. Zbytek kurzovného je hrazen na základě druhé faktury. Na přání klienta lze uhradit celé kurzovné najednou obratem po přihlášení. Při přihlášení do kurzu méně než 30 dnů před první lekcí kurzu je splatná celá částka za kurz najednou.
 3. Kurzy jsou hrazeny vždy předem v délce 18ti lekcí.
 4. Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm Jazyková škola požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den z prodlení. 

IV. STORNO PODMÍNKY
Podmínky pro stornování zařazení do kurzu jsou následující:

 1. Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze písemnou formou nebo formou emailu.
 2. Stornování zařazení do kurzu do 2 týdnů před zahájením výuky – bez storno poplatku v případě, že jazyková škola najde do zahájení výuky náhradníka. V opačném případě činí storno poplatek 80% kurzovného.
 3. Stornování zařazení do kurzu po zahájení výuky, nejpozději ovšem do 3 týdnů od zahájení výuky – storno poplatek: 80% kurzovného. Při pozdějším stornování zařazení do kurzu činí storno poplatek 100% kurzovného. 
 4. Jazyková škola si vyhrazuje právo zrušit výuku skupiny, u níž se nenaplní její minimální kapacita (dle údajů na webových stránkách), a nabídnout studentovi možnost pokračovat s jinou skupinou na stejné vědomostní úrovni, pokud tato skupina existuje. Po domluvě lze navýšit cenu stávajícího kurzu (dle změny počtu studentů ve skupině), pokud s tím souhlasí všichni zúčastnění studenti.  
 5. Jazyková škola si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, změna lektora, přesunutí, zrušení hodiny, apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části. 
 6. Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován. 
 7. V případě zrušení kurzu nebo jeho části Jazykovou školou vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného. 
 8. V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka převedena na jeho účet do 14 dnů.
 9. Storno podmínky a poplatky se vztahují na případy, kdy Jazyková škola poskytla studentovi možnost zúčastnit se jazykového kurzu podle požadavků uvedených v přihlašovacím emailu. 

V. ZMEŠKANÉ HODINY

 1. U skupinové výuky neposkytuje za neúčast studenta ve výuce Jazyková škola žádnou finanční ani jinou kompenzaci.
 2. V odůvodněném případě (např. absence na základě předloženého lékařského potvrzení) bude studentovi nabídnuta možnost nahradit si zmeškané hodiny v jiné skupince na stejné úrovni, pokud taková skupinka existuje.
 3. V případě plánované nepřítomnosti delší než 6 týdnů má student nárok na slevu 20 % z kurzovného. Plánovanou nepřítomností se rozumí nepřítomnost oznámená Jazykové škole před zahájením kurzu.
 4. Pokud dojde k zameškání bez řádné omluvy u individuální výuky, není poskytována studentovi žádná kompenzace.
 5. Pokud dojde ke zrušení výuky ze strany Jazykové školy, je studentovi poskytnut náhradní termín. Pokud takový termín nelze nalézt, je studentovi vrácena poměrná částka z kurzovného za tuto lekci.
 6. Pokud dojde ke zrušení výuky individuální lekce ze studentovy strany do 48 hodin před zahájením výuky, je domluven náhradní termín, peníze se přesouvají.
 7. Pokud dojde ke zrušení výuky individuální lekce ze strany studenta později než 48 hodin před lekcí, peníze propadají a student nemá nárok na náhradu zameškané hodiny.

VI. VÝUKA
Výuka probíhá vždy v řádně dohodnutém termínu. Výuka se nekoná o státních svátcích, avšak v době školních prázdnin probíhají všechny kurzy s výjimkou kurzů určených výhradně pro žáky základních a středních škol. O případných změnách v harmonogramu (např. o konání či nekonání výuky v období školních prázdnin) bude rozhodnuto s přihlédnutím na zájem většiny studentů ve skupině a na základě dohody s lektorem v daném kurzu. Studenti budou o této změně včas informováni. V případě změny místa výuky bude tato změna studentům oznámena včas před zahájením výuky. 

VII. PŘISTOUPENÍ DO KURZU A JEHO ZMĚNA
V případě, že student přistoupí do již probíhajícího kurzu více než 4 týdny po jeho zahájení, má nárok na slevu z kurzovného. Výši slevy určí Jazyková škola.
Jazyková škola umožní studentovi přestoupení z kurzu do takového kurzu, který svou úrovní lépe odpovídá úrovni znalostí studenta (z vlastní vůle studenta nebo na doporučení lektora) v případě, že takový kurz u Jazykové školy existuje a pokud  tento přestup bude možný z kapacitních důvodů. V případě přestupu do kurzu s vyšší cenou kurzovného je student povinen uhradit cenový rozdíl, a to poměrnou část tohoto rozdílu vzhledem ke zbývajícímu počtu výukových lekci v daném pololetí. V případě přestupu do kurzu s nižší cenou kurzovného nemá student nárok na vrácení rozdílu v ceně kurzovného.

VIII. ZMĚNY ZE STRANY JAZYKOVÉ ŠKOLY

 1. Jazyková škola si vyhrazuje právo na změnu lektora v kurzu. Jazyková škola  si rovněž vyhrazuje právo z vážných důvodů zrušit kurz v jeho průběhu. V takovém případě má student nárok na vrácení kurzovného za lekce výuky, které se neuskuteční. 
 2. Jazyková škola si vyhrazuje právo dočasně přerušit kurz z důvodu zásahu vyšší moci jako např. výpadek proudu, částečná nebo generální stávka a nepředpokladatelné události, které nejsou v jeho moci. V takovém případě nemá student nárok na vrácení kurzovného.
 3. V případě zákazu prezenční výuky z epidemiologických důvodů Jazyková škola přechází na výuku online.
 4. Lektor kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém dnu zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden ze studentů nedostaví bez řádné omluvy do 20 minut po zahájení výuky. 
 5. Pokud je výuka zrušena ze strany Jazykové školy z důvodu, že lektor z vážných důvodů nemůže být přítomen na výuce, zajistí Jazyková škola v nejbližším možném termínu odpovídající náhradu. Pokud Jazyková škola nebude schopna tuto náhradu zajistit, bude studentům vrácena poměrná částka za neuskutečněnou lekci. Tato částka bude na základě požadavku zákazníka převedena na jeho účet do 14 dnů.
   

IX. VÝUKOVÉ MATERIÁLY
Student výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany Jazykové školy jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se student výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv, a to především vyhotovením rozmnožení (kopií) materiálu, a to ani pro svou osobní potřebu, tzn. že bude užívat výlučně originály. 

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Jazyková škola si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a pedagogů Jazykové školy nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu. 
 2. Jazyková škola může odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity kurzu (dle údajů na webových stránkách Jazykové školy), a to v tom případě, že kurz se stejnou úrovní není otevřen nebo je jeho kapacita již plně obsazena.
 3. Jazyková škola je oprávněna odstoupit od smlouvy i v případě, že student neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti. 


XI. SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI
Souhlas s obchodními podmínkami nabývá platnosti v případě podání závazné přihlášky (emailem). Při dalším přihlášení se do kurzu platí podmínky už jednou podepsané, pokud se mezitím nezměnily. 

XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 1. Jazyková škola Elf, Mgr. Soňa Juráková, IČ 73620076 prohlašuje, že všechny studentem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci Jazykové školy, která se zavazuje nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 
 2. Student podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracování veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, které poskytl Jazykové škole, za účelem uzavření smluvního vztahu a pro účetní a marketingové účely Jazykové školy. Tento souhlas uděluje po dobu trvání takového smluvního vztahu a dále po dobu 3 let od ukončení takového smluvního vztahu.

Všeobecné podmínky jsou v platnosti od 1. června 2021.

 

 


Učení